• قیمت 15000 تومان
 • نویسنده فرید ژوف ایرگنس
 • ترجمه دکتر داود طغرایی ، مهندس مسعود زاده خواست ، مهندس بابک روحانی
 • ناشر انتشارات پویش اندیشه
رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی
توضیحات تکمیلی برای: "رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی"

رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی

کتاب رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی مقدمه ای اجمالی اما کامل در مورد سیالات غیر نیوتنی ، رفتار آنها و خواص مکانیکی آنها را ارائه می کند.

مطالب ارائه شده در این کتاب برای دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی شیمی ، مهندسی نساجی و … که در زمینه رئولوژی و سیالات غیر نیوتنیتحقیق می نمایند یا به عنوان بخشی از مبحث سیالات پیشرفته می تواند مفید و آموزنده باشد . …

 • فصل اول: طبقه‌بندی سیالات ۱

۱-۱ فرضیه پیوستگی ۱
۱-۲ تعریف یک سیال ۲
۱-۳ رئولوژی چیست؟ ۴
۱-۴ سیالات غیر نیوتنی ۵
۱-۴-۱ سیالات مستقل از زمان ۹
۱-۴-۲ سیالات وابسته به زمان ۱۲
۱-۴-۳ سیالات ویسکوالاستیک ۱۳
۱-۴-۴ عدد دبورا ۱۹
۱-۴-۵ جمع‌بندی ۱۹

 • فصل دوم: پدیده‌های جریانی۲۱

۲-۱ تاثیر رقیق شوندگی برشی در جریان لوله ۲۱
۲-۲ بالا رفتن میله ۲۲
۲-۳ جریان حلقوی محوری ۲۳
۲-۴ تورم اکسترود شده ۲۳
۲-۵ جریان ثانویه در یک سیستم صفحه / استوانه ۲۴
۲-۶ رجعت ۲۵
۲-۷ سیفون بدون لوله ۲۶
۲-۸ جریان در یک انقباض ۲۶
۲-۹ کاهش پسا در جریان مغشوش ۲۶

 • فصل سوم: معادلات اساسی در مکانیک سیالات ۲۹

۳-۱ سینماتیک ۲۹
۳-۲ معادله پیوستگی: تراکم ناپذیری ۳۴
۳-۳ معادلات حرکت ۳۵
۳-۳-۱ قضیه تنش کوشی ۳۸
۳-۳-۲ معادلات حرکت کوشی ۴۰
۳-۳-۳ معادلات کوشی در مختصات کارتزین ۴۲
۳-۳-۴ ماتریس تنش مازاد، تنش‌های مختصات مازاد و معادلات کوشی در مختصات استوانه‌ای ۴۲
۳-۳-۵ ماتریس تنش مازاد، تنش‌های مختصات مازاد و معادلات کوشی در مختصات کروی ۴۳
۳-۳-۶ اثبات حکم ۴۴
۳-۴ معادلات ناویر – استوکس ۴۵
۳-۵ فشار اصلاح شده ۴۶
۳-۶ جریان‌ها با خطوط جریان مستقیم و موازی ۴۷
۳-۷ جریان‌ها بین صفحات موازی ۴۸
۳-۸ جریان لوله ۵۵
۳-۹ جریان فیلمی ۶۰
۳-۱۰ معادله انرژی ۶۴
۳-۱۰-۱ معادله انرژی در مختصات کارتزین ۶۸
معادله انرژی در مختصات استوانه‌ای ۶۸
۳-۱۰-۳ میدان دما در جریان برشی ساده دائم ۶۹

 • فصل چهارم: سینماتیک تغییر شکل ۷۱

۴-۱ نرخ‌های تغییر شکل و نرخ‌های چرخش ۷۱
۴-۱-۱ جریان مستقیم الخط با گردابی: جریان برشی ساده ۷۸
۴-۱-۲ جریان دایروی بدون گردابی (گردابه پتانسیل) ۷۹
۴-۱-۳ توان تنش: تفسیر فیزیکی ۸۱
۴-۲ مختصات استوانه‌ای و کروی ۸۲
۴-۳ معادلات ساختاری برای سیالات نیوتنی ۸۴
۴-۴ جریان‌های برشی ۸۵
۴-۴-۱ جریان برشی ساده ۸۵
۴-۴-۲ جریان برشی کلی ۸۶
۴-۴-۳ جریان برشی تک جهته ۸۷
۴-۴-۴ جریان ویسکومتری ۸۸
۴-۵ جریان‌های کششی ۹۵
۴-۵-۱ تعریف جریان‌های کششی ۹۵
۴-۵-۲ جریان کششی تک محوری ۹۷
۴-۵-۳ جریان کششی دو محوری ۹۷
۴-۵-۴ جریان کششی صفحه‌ای جریان برشی خالص ۹۸

 • فصل پنجم: توابع مادی ۱۰۱

۵-۱ تعریف توابع مادی ۱۰۱
۵-۲ توابع مادی برای جریان‌های ویسکومتری ۱۰۲
۵-۳ لزجت سنج مخروط و صفحه‌ ۱۰۵
۵-۴ لزجت سنج استوانه‌ای ۱۱۳
۵-۵ جریان لوله دائم ۱۱۴
۶-۵ توابع مادی برای جریان¬های کششی دائم ۱۲۰
۵-۶-۱ اندازه‌گیری لزجت کششی ۱۲۳

 • فصل ششم: سیالات نیوتنی تعمیم یافته ۱۲۵

۶-۱ معادلات ساختاری کلی ۱۲۵
۶-۲ جریان مارپیچی در فضای حلقوی ۱۳۰
۶-۳ جریان غیر هم دما ۱۳۶
۶-۳-۱ میدان دما در یک جریان برشی ساده دائم ۱۳۷

 • فصل هفتم: سیالات ویسکوالاستیک خطی ۱۴۱

۷-۱ مقدمه ۱۴۱
۷-۲ تابع تنش زدایی و تابع خزش در برش ۱۴۱
۷-۳ مدل‌های مکانیکی ۱۴۶
۷-۴ معادلات ساختاری ۱۴۸
۷-۵ رشد تنش بعد از یک نرخ کرنش برشی ثابت ۱۵۲
۷-۶ نوسانات با دامنه کوچک ۱۵۳
۷-۷ امواج برشی صفحه‌ای ۱۵۶

 • فصل هشتم: مدل‌های سیالی پیشرفته ۱۶۱

۸-۱ مقدمه ۱۶۱
۸-۲ تانسورها و تانسورهای عینی ۱۶۶
۸-۳ سیالات رینر – ریولین ۱۷۳
۸-۴ مشتق هم چرخشی ۱۷۵
۸-۵ مدل‌های سیال هم چرخشی ۱۷۶
۸-۶ مدل‌های سیالی هم چرخشی شبه خطی ۱۸۰
۸-۷ سیالات اُلدروید ۱۸۰
۸-۷-۱ توابع ویسکومتری برای سیال۸ ثابته اُلدروید ۱۸۴
۸-۷-۲ لزجت کششی برای سیال۸ ثابت اُلدروید ۱۸۷
۸-۸ ویسکوالاستیسیته غیر خطی: سیال نورتون ۱۸۹
نمادها ۱۹۰
مسائل ۱۹۵

کتاب رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی در ۲۰۷ صفحه ، قطع وزیری ، جلد شومیز http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/hand-point-icon.png

نویسنده : فرید ژوف ایرگنس
ترجمه : دکتر داود طغرایی ، مهدس مسعود زاده خواست ، مهندس بابک روحانی
انتشارات : پویش اندیشه
اضافه کردن به سبد خرید