انتشارات یار مانا

بریل آموزی پایه (پیش دبستانی و آمادگی)بازدید: 472

 • قیمت 7000 تومان
 • نویسنده سالار فرامرزی
 • ترجمه ...........................
 • ناشر یارمانا
بریل آموزی پایه (پیش دبستانی و آمادگی)
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "بریل آموزی پایه (پیش دبستانی و آمادگی)"

طراحی بهینه زیر ساخت فیزیکی مراکز دادهبازدید: 440

 • قیمت 18000 تومان
 • نویسنده مسعود نژادستاری
 • ترجمه ....................................
 • ناشر یارمانا
طراحی بهینه زیر ساخت فیزیکی مراکز داده
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "طراحی بهینه زیر ساخت فیزیکی مراکز داده"

راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب آزمون های آماریبازدید: 415

 • قیمت 12000 تومان
 • نویسنده مهدی نظری
 • ترجمه .........................
 • ناشر یار مانا
راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب آزمون های آماری
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب آزمون های آماری"

آزمون های آماریبازدید: 402

 • قیمت 19000 تومان
 • نویسنده مهدی نفر
 • ترجمه ....................................
 • ناشر یار مانا
آزمون های آماری
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "آزمون های آماری"

شهربازی هوش هیجانی کودک منعطف الف ۱بازدید: 462

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده مریم صانعی
 • ترجمه .............................
 • ناشر یارمانا
شهربازی هوش هیجانی کودک منعطف الف ۱
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک منعطف الف ۱"

شهربازی هوش هیجانی کودک واقع گرا الف ۲بازدید: 463

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده آسیه محسنی
 • ترجمه .................................
 • ناشر یارمانا
شهربازی هوش هیجانی کودک واقع گرا الف ۲
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک واقع گرا الف ۲"

شهربازی هوش هیجانی کودک اجتماعی ج ۲بازدید: 404

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده رضا نوروزی
 • ترجمه ............................
 • ناشر یارمانا
شهربازی هوش هیجانی کودک اجتماعی ج ۲
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک اجتماعی ج ۲"

شهربازی هوش هیجانی کودک خودآگاه ج ۱بازدید: 466

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده رضا نوروزی
 • ترجمه .......................
 • ناشر یارمانا
شهربازی هوش هیجانی کودک خودآگاه ج ۱
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک خودآگاه ج ۱"

شهربازی هوش هیجانی کودک خوش بین ج ۳بازدید: 460

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده رضا نوروزی
 • ترجمه ..............................
 • ناشر یارمانا
شهربازی هوش هیجانی کودک خوش بین ج ۳
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک خوش بین ج ۳"

شهربازی هوش هیجانی کودک مستقل ب ۳بازدید: 381

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده منیره عابدی درچه
 • ترجمه .................................
 • ناشر یارمانا
شهربازی هوش هیجانی کودک مستقل ب ۳
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک مستقل ب ۳"

شهربازی هوش هیجانی کودک خلاق ب ۱بازدید: 506

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده مریم صانعی
 • ترجمه ..............................
 • ناشر یارمانا
شهربازی هوش هیجانی کودک خلاق ب ۱
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک خلاق ب ۱"

شهربازی هوش هیجانی کودک سازگار ب۲بازدید: 511

 • قیمت 8000 تومان
 • نویسنده آسیه محسنی
 • ترجمه ..........................
 • ناشر یار مانا
شهربازی هوش هیجانی کودک سازگار ب۲
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "شهربازی هوش هیجانی کودک سازگار ب۲"

بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی جلد دومبازدید: 420

 • قیمت 8500 تومان
 • نویسنده طاهره رجبی
 • ترجمه .............................
 • ناشر یار مانا
بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی جلد دوم
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی جلد دوم"

بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی جلد اولبازدید: 410

 • قیمت 8500 تومان
 • نویسنده رضا علی نوروزی
 • ترجمه ...........................
 • ناشر یار مانا
بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی جلد اول
اضافه کردن به سبد خرید
توضیحات تکمیلی برای: "بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی جلد اول"